Lektorzy z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Tarnowie

Historia oraz inne informacje o nas

Z historii grupy parafialnej :

W naszej parafii posługa lektora ma wieloletnie tradycje. Prawdopodobnie już w pierwszych latach istnienia parafii spełniana była posługa lektora - ministranta słowa Bożego. Nie wiadomo jednak jak liczna była ta grupa;jakie były zasady jej funkcjonowania. Zasady na jakich funkcjonuje dziś Konwent Lektorów ukształtował się w latach 1995-97, kiedy to moderatorem lektorów był
Ks. Piotr Pawlina (ówczesny duszpasterz Diecezjalny Liturgicznej Służby Ołtarza). Usprawnił on funkcjonowanie grupy i wprowadził wiele udogodnień m. in. zaadoptował i wyposażył jedną z sal w Domu Katechetycznym na salę Liturgicznej Służby Ołtarza, w której do dziś spotykają się grupa lektorów jak i grupy ministrantów. Kolejnymi opiekunami grupy byli: 
Ks. Bogusław Pasierb (1998-2000), 
Ks. Piotr Bodziony (2000-2003), 
ks. Tomasz Paluch (2003-2004), 
ks. Paweł Skraba (2004-2006), 
ks. Konrad Kupiec (2006-2007), 
ks.Marek Jawor (2007-2008), 
ks. Krzysztof Czaja (2009 - 2012)
ks. Robert Ciastoń (2012 - 2014)
Wszyscy oni kontynuowali formacje poprzedników i podtrzymywali tradycje konwentu. 
Aktualnym opiekunem od 2014 roku jest 
ks. Maksymilian Lelito

Początki historyczne


Lektor ma swoje stałe miejsce w liturgii. Jego posługa jest wyraźnie określona przepisami Kościoła. Nie należy ona do nowych czynności w Zgromadzeniu Ludu Bożego, gdyż znana była już w Starym Testamencie. W czasie szabatowej służby Bożej w synagodze czytano z ksiąg Mojżeszowych i Proroków. Czytać mógł każdy posiadający tę umiejętność. Wymagano jednak od niego nie tylko sztuki czytania, ale również wiary i moralności odpowiadającej wymaganiom Thory, czyli obowiązującego Prawa.

W Nowym Testamencie również występują osoby podejmujące czytanie Pisma św. Czytał Jezus i Paweł. Oni nie tylko czytali, ale również komentowali podawane ludowi teksty. Jezus przyszedł też do Nazaretu, gdzie się wychował. Według swego zwyczaju wstąpił w szabat do synagogi i zgłosił się do czytania. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinął więc zwój i napotkał miejsce, gdzie napisano: Duch Pański spoczął na mnie... Potem zwinął i podał go słudze (Mt 4,23; Łk 4,16n; Dz 13,5).

W pierwszych gminach chrześcijańskich czytano również z Pisma św. Poznawano księgi Starego i Nowego Testamentu. Szczególnie zajmowano się Listami św. Pawła Apostoła, który adresował je do konkretnych grup chrześcijan. Zaklinam was na Pana - pisał - aby list ten został odczytany wszystkim braciom (1 Tes 5,27). Gdy ten list zostanie u was przeczytany, postarajcie się o to, aby go odczytano także w gminie laodycejskiej; w zamian za to każcie sobie dać do przeczytania list z Laodycei (Kol 4,16).
Św. Justyn (+165) wspomina o czytaniu pism prorockich i apostolskich w niedzielnym zebraniu eucharystycznym. Natomiast od czasów Tertuliana (+220) i św. Cypriana (+258) posługa lektora była wyeksponowana w Zgromadzeniu liturgicznym. Podczas pontyfikatu papieża Korneliusza (251-253) w Rzymie było ok. 52 lektorów oraz innych osób biorących udział w posługiwaniu we Mszy św. Lektorami byli dorośli mężczyźni, młodzież męska i wyjątkowo chłopcy w młodszym wieku, mający około 14 lat. Od wszystkich wymagano wielkiej gorliwości, zdyscyplinowania, niezachwianej wiary i moralności. Przykładem dla współczesnych lektorów może być Aureliusz, lektor tamtych czasów.
Terminy spotkań i nabożeństw

Spotkania Konwentu Lektorów odbywają się w każdy czwartek oraz piątek o godz. 19:00  w Sali LSO - pod przewodnictwem księdza moderatora oraz ceremoniarzy. Lektorzy przechodzą tam odpowiednią formacje oraz omawiają sprawy bieżące.

"Ażeby wierni słuchając natchnionych czytań Przejęli się żywą miłością Pisma Świętego, konieczne jest, aby lektorzy wykonujący tę posługę, nadawali się do niej i otrzymali staranne przygotowanie" (WOMR 66).
Zaproszenie do grupy

Mając na uwadze powyższe słowa wszyscy kandydaci do posługi lektora uczestniczą w specjalnym kursie formacyjnym organizowanym w jednej z parafii dekanatu. Biorą także udział w zbiórkach szkoleniowych w parafii. Takie przygotowanie trwa ok. 6 miesięcy i pozwala na dokładne przygotowanie się do pełnienia posługi lektora w zgromadzeniu liturgicznym. Grupa nasza jest otwarta na nowych członków - jeżeli chciałbyś znaleźć się w naszym gronie (i jesteś w II lub III klasie gimnazjum) czekamy na ciebie we wrześniu każdego roku, kiedy to organizuje się grupa kandydatów.

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się do Ks. Moderatora lub do zarządu lektorskiego

ZAPRASZAMY!
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!